In het Huishoudelijk reglement staan de regels, die we met zijn allen afspreken.
Het regelement beschrijft de rechten en plichten van de leden, maar ook bepalingen van praktische aard.
Lees het huishoudelijk reglement

Artikel 8.2 : “De leden dienen op de hoogte te zijn van de statuten, het huishoudelijk reglement, besluiten van de algemene vergadering en de toepassing van het beleid. “

Het Reglement wordt herhaaldelijk bijgeschaafd en door de ledenvergadering vastgesteld. Dit reglement is vastgesteld in de ALV van 31 oktober 2007.

Huishoudelijk_reglement 2007

Twente Buzzards

Vastgesteld ALV 31-10-2007

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN
HOOFDSTUK 2 : LIDMAATSCHAP EN LEDEN
HOOFDSTUK 3 : HET BESTUUR
HOOFDSTUK 4 : DE ALGEMENE VERGADERING
HOOFDSTUK 5 : DE COMMISSIES
HOOFDSTUK 6 : SPELERS EN TECHNISCH KADER
HOOFDSTUK 7 : SANCTIES
HOOFDSTUK 8 : SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1 : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 : Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder
Lid 1 De vereniging: de basketballvereniging genaamd Twente Buzzards gevestigd in de gemeente Hengelo (O).
Lid 2 De statuten: de statuten, als vervat in de acte van oprichting van de vereniging, gepasseerd op 22 oktober 1987, met inachtneming van mogelijk in werking getreden wijzigingen. (akte van statutenwijziging per 25 april 2005)

Artikel 1.2 : Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar van de basketballvereniging Twente Buzzards loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

Artikel 1.3 : Reglementaire bepalingen
Lid 1 Dit reglement is ondergeschikt aan de statuten. Voorzover één of meer bepalingen in dit reglement strijdig zijn met één of meer bepalingen in de statuten verliezen zij hun werking.
Lid 2 Een besluit tot wijziging van dit reglement kan slechts worden genomen door het voltallige bestuur op voordracht van haarzelf of één van de commissies. De letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging moet in het voorstel zijn vermeld.
Lid 3 Een wijziging van dit reglement treedt in werking zodra het besluit tot wijziging de algemene vergadering ter kennis is gesteld.
Lid 4 Indien onenigheid bestaat over de uitleg van één of meer bepalingen in dit reglement, is de uitleg die de algemene vergadering hieraan geeft doorslaggevend. Zolang de algemene vergadering geen andere uitleg geeft, is de uitleg van het bestuur doorslaggevend.
Lid 5 In alle gevallen waarin de statuten en dit reglement niet voorzien is het bestuur bevoegd een regeling te treffen, die in werking treedt nadat deze is gepubliceerd.

HOOFDSTUK 2 : LIDMAATSCHAP EN LEDEN

Artikel 2.1 : Soorten leden
De vereniging bestaat uit gewone leden, buitengewone leden, leden van verdienste, ereleden en kaderleden

Artikel 2.2 : Aanmeldingen
Aanmelding als Lid geschiedt via de website, de TC bekijkt of en in welk team er plek is, er mag 3 x worden meegetraind, daarna wordt in overleg met de trainer de beslissing genomen of men zich inschrijft. Dit gebeurt schriftelijk bij de commissie ledenadministratie onder vermelding van naam, adres, geboortedatum en handtekening. Bij minderjarigheid is de handtekening van de ouder(s) en /of voogd(en) vereist. Het lidmaatschap vangt aan wanneer het opgave formulier ingevuld en ondertekend is door de betrokkene c.q. betrokkenen en bij de commissie ledenadministratie is ingediend. Deze gegevens moeten in het eerstvolgende officiële orgaan (ledenlijst) worden vermeld. Alleen bij aanmelding voor 30 mei en het betalen van de bondscontributie voor het komende seizoen, geeft de vereniging leden de garantie te kunnen uitkomen in competitieverband. De commissie kan een persoon als Lid weigeren wanneer het van mening is dat een eventueel lidmaatschap schadelijk zou zijn voor de vereniging. Op dezelfde gronden kan de commissie een donateurschap weigeren. De betreffende persoon heeft recht van beroep bij het bestuur.

Artikel 2.3 : Verhuizingen
Leden die verhuizen, geven daarvan binnen 30 dagen bericht aan de ledenadministratie met opgave van het nieuwe adres.

Artikel 2.4 : Beëindiging lidmaatschap
Lid 1 Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door royement, zie statuten artikel 3.4.
Lid 2 Wanneer het lidmaatschap niet voor 15 mei wordt opgezegd, is het Lid automatisch ingeschreven voor het nieuwe seizoen en dient overeenkomstig aan de financiële en andere verplichtingen te voldoen voor het komende verenigingsjaar.
Lid 3 De contributie is voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Lid 4 Op het gestelde in Lid 3 kan het bestuur in uitzonderlijke gevallen anders besluiten. Dit verzoek dient echter wel schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Lid 5 Wanneer een persoon gedurende het lopende seizoen zich als Lid aanmeldt, is de contributie verschuldigd vanaf de maand volgend op de inschrijving inclusief de administratiekosten en lidmaatschap van de NBB

Artikel 2.5 : Bestuursmededelingen
Van de leden wordt geacht op de hoogte te zijn van de mededelingen die het bestuur middels de website of door middel van een schrijven ter kennis van de leden brengt.

Artikel 2.6 : Rechten leden
Alle leden hebben het recht:
a. Tot het deelnemen aan trainingen en competitie van de NBB en haar districten, mits op tijd aangemeld, behalve wanneer voor het betreffende team een wachtlijst bestaat.
b. Tot het schriftelijk indienen van voorstellen bij het bestuur;
c. Tot het ontvangen van het officiële orgaan;
d. Tot het bezoeken van de verenigingsavonden en door de vereniging specifieke georganiseerde evenementen;
e. Alle rechten voorzover verder omschreven in de statuten en dit reglement.

Artikel 2.7 : Plichten
Alle leden zijn verplicht:
a. Hun financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging na te komen. De eerste termijn van betaling dient voor de aanvang van de competitie te zijn voldaan om spelgerechtigd te zijn.
b. Alle andere verplichtingen na te komen zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.

Artikel 2.8 : Verkrijgen huishoudelijk reglement
Alle bestuursleden en leden van de commissies ontvangen een huishoudelijk reglement. Overige leden kunnen op verzoek een exemplaar krijgen. Het huishoudelijk reglement is ook te lezen en te downloaden op de website.

Artikel 2.9 : Trainende personen
Meetrainende personen bezitten de status van lidmaatschap. De hoogte van de bijdrage die de meetrainende dient te betalen wordt jaarlijks vastgesteld door de penningmeester. Deze hoogte wordt afgeleid van de contributie van een spelend lid in dezelfde leeftijdsklasse. Trainende leden worden bij de NBB ingeschreven als recreant. Ze vallen daardoor onder de collectieve ongevallenverzekering.

Artikel 2.10 : Kaderleden
Kaderleden zijn leden van het bestuur, commissies, trainers en coaches. Kaderleden dienen lid te zijn van de vereniging en de NBB Wanneer zij niet spelend of trainend lid zijn, worden de financiële verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien door de vereniging voldaan.

HOOFDSTUK 3 : HET BESTUUR

Artikel 3.1 : Bestuur
Lid 1 Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen nog de volgende functies worden onderscheiden: vice-voorzitter, eventueel tweede secretaris en tweede penningmeester, algemeen coördinator en algemeen bestuurslid.
Lid 2 De taakverdeling, die binnen het bestuur plaats zal vinden, wordt op de algemene ledenvergadering bekend gemaakt.

Artikel 3.2 : Voorzitter
De voorzitter is belast met de coördinatie van de bestuurswerkzaamheden, leidt de vergaderingen en representeert de vereniging bij officiële gelegenheden. Verder stimuleert hij mensen om kaderfuncties te vervullen in de vereniging en promoot hij de sport basketball in Hengelo.

Artikel 3.3 : Secretaris
Lid 1 De secretaris is belast met alle correspondentie van de vereniging uitgezonderd betreffende de financiën, wedstrijden en scheidsrechters. Alle correspondentie is binnen de vereniging passief openbaar, behoudens uitzonderingen vastgesteld door het bestuur. De secretaris notuleert voorts op alle vergaderingen.
Lid 2 Het bestuur kan besluiten tot het aanstellen van een tweede secretaris ter ondersteuning van de secretaris. De taakverdeling wordt in overleg met de eerste secretaris vastgesteld.

Artikel 3.4 : Penningmeester
Lid 1 De penningmeester is belast met alle financiële zaken die de vereniging betreffen. Hij draagt zorg voor het binnenkomen van alle aan de vereniging toekomende gelden alsmede voor het doen van verantwoorde uitgaven. Verder zorgt hij voor een sluitende begroting voor het begin van elk seizoen. Van alle financiële handelingen houdt hij boek en worden als bewijsstukken aan de kascommissie ter inzage gegeven. De boekhouding is te allen tijde ter inzage aan de kascommissie. Tevens kunnen de overige leden van het bestuur te allen tijde informatie inwinnen over de financiële stand van zaken.
Lid 2 Het bestuur kan besluiten tot het aanstellen van een tweede penningmeester ter ondersteuning van de penningmeester. De taakverdeling wordt in overleg met de eerste penningmeester vastgesteld.
Lid 3 Ten einde de leden aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de vereniging te kunnen houden, is de penningmeester gemachtigd, na ruggespraak met het bestuur, in voorkomende gevallen een incassobureau in te schakelen.

Artikel 3.5 : Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid dat belast is met de algemene coördinatie houdt zich bezig met het toezicht op alle commissies behoudens de kascommissie en de technische commissie. Verder stimuleert hij de diverse commissies in hun taakuitvoering. Het algemeen bestuurslid en de commissies komen tezamen in de overlegstructuur ‘algemeen overleg’. Besluiten, die in dit overleg genomen worden, zijn bindend nadat het bestuur deze bekrachtigd heeft. Het ‘algemeen overleg’ brengt middels het algemeen bestuurslid op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Artikel 3.6 : Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid dat belast is met de technische coördinatie houdt zich bezig met het in goede banen leiden van het technisch gedeelte van de vereniging. Aan het technisch overleg wordt deelgenomen door de technisch coördinator, de coaches, de trainers en door de leden van de technische commissie. De technisch coördinator is de voorzitter van dit overleg. In dit overleg worden alle zaken behandeld betreffende spelers, coaches en trainers. Met name teamindelingen en trainers- en coaches indelingen worden hierin besproken. Besluiten die in dit overleg genomen worden zijn bindend nadat het bestuur deze bekrachtigd heeft. Het ‘technisch overleg’ brengt middels de technisch coördinator op de jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van de werkzaamheden.

Artikel 3.7 : Algemeen bestuurslid
Het algemeen bestuurslid is belast met een specifiek aandachtsgebied, zoals het jeugdbeleid, technische zaken, het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterszaken, sponsorzaken, clubactiviteiten, cluborgaan e.d. en is tevens voorzitter van de bij dit aandachtsgebied behorende commissie(s).

Artikel 3.8 : Bestuursvergadering
Lid 1 De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
Lid 2 De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
Lid 3 De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslagingen over een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het bestuur anders besluit.
Lid 4 Alle besluiten in de bestuursvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
Lid 5 Bij het staken van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

Lid 6 De secretaris houdt de notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst. De notulen c.q. de besluitenlijst worden door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd.

Artikel 3.9 : Kandidaatsverkiezing t.b.v. het bestuur
Een kandidaat voor het bestuur treedt onmiddellijk na de verkiezing in functie, tenzij door hem is bekend gemaakt dat de functie va