Beleid

Contributie: bedragen en beleid

Het contributiejaar van onze vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Als lid van de Twente Buzzards ben je in deze periode contributie verschuldigd, bestaande uit een verenigingsdeel (verenigingscontributie) en de bijdrage aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB), de zogenaamde bondscontributie / bondsafdracht. Bij een nieuwe aanmelding wordt tevens inschrijfgeld van EURO 10 in rekening gebracht.

Bij de inschrijving geef je een machtiging af (verplicht) voor de automatische incasso van het inschrijfgeld en de contributie. De contributie, bestaande uit een verenigings- en bondsdeel, wordt maandelijks in tien termijnen geïncasseerd, beginnend eind september van elk jaar; de laatste incasso is dus eind juni van het daaropvolgende jaar.

Mocht de contributie niet geïncasseerd kunnen worden, zullen wij een herinnering per mail sturen met het verzoek het bedrag binnen twee weken over te maken. Bij geen betaling, zal het openstaande contributiebedrag in de volgende incasso ronde worden meegenomen. Indien blijkt dat er wederom is gestorneerd zal contact worden gezocht met de trainer/coach. Dit kan gevolgen hebben voor het deelnemen aan trainingen en wedstrijden, totdat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Het lidmaatschap van de Twente Buzzards wordt aangegaan tot het einde van het contributiejaar, namelijk 30 juni. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend met een jaar verlengd als je niet tijdig (en schriftelijk) opzegt. Wij hanteren elk jaar als deadline 15 juni. Ter herinnering worden aan het einde van het seizoen de leden geïnformeerd en gevraagd of ze het daaropvolgende seizoen willen blijven spelen/trainen. Ook via de nieuwsbrief/website zal je op tijd worden geïnformeerd.

Een regeling of afspraak met betrekking tot het contributiebedrag dient altijd schriftelijk aan het bestuur te worden voorgelegd vóór het nieuwe seizoen begint. Mocht je door een blessure of ziekte langdurig uitvallen, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk, zodat we kunnen kijken naar een passende financiële oplossing. Mocht je tussentijds het lidmaatschap willen opzeggen dan dien je eveneens een schriftelijk verzoek in te dienen: let op dat je dan nog wel een contributieverplichting hebt. De uitspraak van het bestuur wordt je schriftelijk medegedeeld en is altijd bindend.

Indien je financieel niet zoveel draagkracht hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, bijvoorbeeld bij Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/hengelo-borne/)

Bekijk de: Contributie tabel vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering