Vertrouwenscontactpersoon

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Twente Buzzards het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van Twente Buzzards. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur van Twente Buzzards. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

Kim Kippers vertrouwenspersoon van Twente Buzzards
Telefoon: 06-47168027 of via vertrouwenspersoon@twentebuzzards.nl

Walter Wallé vertrouwenpersoon van de Nederlandse Basketball Bond
Telefoon: 06-23982568 of 0223-631719, en via email, walter2@quicknet.nl

Vind je het prettiger om contact op te nemen met iemand buiten de NBB, dan kun je contact opnemen met Centrum Veilige Sport Nederland. Je kunt ook anoniem een melding doen gedaan via SpeakUp. Bij een anonieme melding kunnen we met je meedenken hoe de situatie gestopt kan worden. Voor onderzoek is het wel moeilijker om een goed beeld te krijgen van wat er is gebeurd.

Voor meer info over grensoverschreidend gedrag bezoek: https://www.basketball.nl/basketball/grensoverschrijdend-gedrag/

Taken
De taken van de vertrouwenscontactpersoon kunnen zijn:
A. een luisterend oor bieden;
B. eerste opvang bij een melding;
C. meedenken over vervolgacties;
D. zoeken naar geschikte oplossingen;
E. eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
F. assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
G.(preventief) voorlichting geven.

Aanleidingen
U kunt de vertrouwenscontactpersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van informatie omtrent eventuele vervolgacties:

Ongewenst gedrag: In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder geldend als vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

Pesterij: het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

Roddel: het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door: o het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de betrokkene, o het verspreiden van onwaarheden over persoon,(privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van geruchten o het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.

Bedreiging: het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.

Discriminatie: het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

Seksuele intimidatie: het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

Vertrouwelijkheid
De vertrouwenscontactpersoon kan omgaan met vertrouwelijkheid van de verkregen informatie van de melder, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden. Handelt conform het protocol sociaal veilige sportomgeving tbv preventie en sanctioneren Seksuele Intimidatie van de noc*nsf.

Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de vertrouwelijkheid bij een van de onderstaande redenen:

  • uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.
  • indien er sprake is van een strafbaar feit.
  • indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.

Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.

Ten bate van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur. Bij ernstig overschrijdend gedrag zal dit gelijk met het bestuur besproken worden, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden om de leden van Twente Buzzards ten alle tijden te beschermen.