Beste leden,

Op vrijdag 8 oktober j.l. is tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) de statutenwijziging van Twente Buzzards behandeld (zie bijlage). Na deze statutenwijzing voldoen wij aan de nieuw wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze wet is per 1 juli 2021 ingegaan en verplicht verenigingen om de statuten te wijzigen.  Het besluit tot een statutenwijziging dient formeel tijdens een ALV te worden bekrachtigd. De aanwezige leden zijn op 8 oktober akkoord gegaan met deze statutenwijziging. Voor een statutenwijziging is een 3/4 meerderheid van de leden nodig, waarbij 2/3 deel van de leden aanwezig moet zijn. Helaas waren er tijdens de ALV van 8 oktober j.l. onvoldoende leden aanwezig om het besluit tot een statutenwijziging te kunnen bekrachtigen. Daarom gaan we een extra ALV organiseren op vrijdag 5 november 2021 om 20:15 in de kantine van sporthal Hasseler Es. Tijdens deze extra ALV geldt geen minimale aanwezigheidsplicht. Als 3/4 deel van de dan aanwezige leden akkoord is, dan kan worden overgaan tot de statutenwijziging. De NBB dient formeel ook akkoord te gaan met de statutenwijziging. Wij verwachten hier echter geen problemen.

Mede naar aanleiding van de statutenwijziging, hebben wij als bestuur van Twente Buzzards besloten om een nieuw huishoudelijk reglement op te stellen. Het huishoudelijke reglement is een meer gedetailleerde uitwerking van de statuten en willen wij ook graag vaststellen op de extra ALV van 5 november. Het nieuwe huishoudelijke reglement is ook tijdens de ALV van 8 oktober besproken, maar nog niet vastgesteld.

Tijdens deze extra ALV op 5 november a.s. staat dus alleen de statutenwijziging en het nieuwe huishoudelijke reglement op de agenda.

Om enigszins in te kunnen schatten hoeveel mensen er op deze extra ALV zullen komen vragen wij jullie om je uiterlijk vrijdag 29 oktober 2021 op te geven bij onze secretaris Luc ten Bokum:

secretaris@twentebuzzards.nl

Na de aanmelding ontvang je het concept van het huishoudelijk reglement.

Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Het algemeen bestuur van Twente Buzzards.